NORMATIVA MONTCADA AQUA

A. NORMATIVA GENERAL

L’horari de la instal·lació és:

De dilluns a divendres de 7 a 23 hores. Dissabtes de 8 a 21 hores.

Diumenges de 9 a 14 hores.

Tots els espais de la instal·lació s’hauran d’abandonar 15’ abans del tancament.

Durant les vigílies de determinats festius, i prèvia comunicació interna, l’horari descrit anteriorment pot ésser modificat.

No es permet l’accés a la instal·lació als menors de 14 anys sols, excepte a les activitats infantils i dins l’horari establert.

La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts, robats o extraviats dins o fora dels armariets.

L’ús de l’ascensor està restringit, només s’utilitzarà en cas de necessitat. I mai es farà servir en cas de que es doni l’avís d’emergència/evacuació a la instal·lació.

No es permet menjar, entrar objectes o begudes de vidre, ni fumar en tot el recinte. L’entrada d’animals, llevat dels casos especials de gossos guies, no és permesa dins del recinte.

Si observeu qualsevol anomalia, notifiqueu-la al personal de la recepció o de manteniment.

S’ha de respectar en tot moment la resta de les persones usuàries. Qui amb les seves actuacions provoqui o alteri la convivència normal o no respecti la normativa, podria ser expulsat de la instal·lació.

L’ incompliment d’aquesta normativa o de qualsevol altra indicació feta pel personal de la instal·lació pot significar la baixa momentània o definitiva del soci, o la prohibició puntual o definitiva de l’ús de les instal·lacions.

Durant la temporada d’estiu i al Nadal, previ avís intern, pot haver-hi una reducció en l’horari de la instal·lació i en les activitats que es realitzin al centre.

En cas que un primer membre es donés de baixa o canviés d’unitat familiar (que no sigui el pare o la mare), automàticament el segon membre passaria a ocupar el lloc d’aquest, incrementat la quota corresponent al primer membre.

No està permès exercir d’entrenador personal. Aquesta tasca és exclusiva del personal de la instal·lació.

B. NORMES ADMINISTRATIVES I CONDICIONS D’ABONAMENT

Per donar-se d’alta, cal estar exempt de deutes amb la instal·lació. L’import de la matrícula i del primer pagament s’haurà d’abonar en efectiu (no acceptant bitllets de més de 100€) o targeta en el moment de realitzar l’alta. S’ha de presentar el DNI i el certificat de titularitat de compte. El pagament del primer mes estarà en funció de la data d’alta:

Dels dies 1 a 14 100% de la quota

Dels dies 15 a 31 50% de la quota

Els pagaments següents es domiciliaràn mensualment entre el dia 1 i 5 del mes en curs per domiciliació bancària.

Quan el rebut d’un usuari sigui retornat per la seva entitat bancària, s’haurà de fer efectiu a recepció i fer el pagament de les despeses de devolució.

Per gaudir dels descomptes familiars s’haurà de presentar la documentació corresponent acreditant que formen part d’una única unitat familiar.

Les quotes d’abonats i totes les tarifes s’actualitzaran un cop a l’any.

MODICACIONS

L’abonat podrà canviar la modalitat d’accés, les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui abans del dia 25 del mes en curs.

C. NORMATIVA SERVEIS

BANY DE VAPOR

No se’n permet la utilització als menors de 18 anys.

És obligatori dutxar-se abans d’entrar-hi.

Heu d’anar amb banyador i portar tovallola per estirar-vos o seure als bancs.

La porta ha d’estar bé tancada.

El temps d’estada recomanat és de 10 minuts – 5 de descans – 10 minuts.

És recomanable per a persones amb reumatismes crònics, refredat lleus, …

No es recomana a persones amb malalties cardiovasculars, varices, hipotensos, hipertensos, amb transtorns respiratoris, problemes venosos i limfàtics, problemes greus de tiroides …

NORMATIVA SAUNA

És obligatori dutxar-se abans d’entrar.

No se’n permet la utilització als menors de 18 anys.

Heu d’anar amb banyador i portar tovallola per estirar-vos o seure als bancs. No es permet entrar a la sauna amb sabatilles.

La porta ha d’estar ben tancada.

El temps d’estada recomanat és de 10 minuts – 5 de descans – 10 minuts.

És recomanable per a persones amb reumatismes crònics, constipats lleus,…

No es recomana a persones amb malalties cardiovasculars, varices, hipotensos, hipertensos, amb trastorns respiratoris, problemes venosos i limfàtics, problemes greus de tiroides …

NORMATIVA SPA I LLITS AIGUA

No se’n permet la utilització als menors de 18 anys, encara que vagin acompanyats d’un adult.

És obligatori l’ús de banyador i del casquet de bany.

El temps d’estada màxim recomanat és de 5 – 8 minuts.

És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’spa.

No se’n recomana la seva utilització a persones amb problemes greus de pressió arterial, que pateixen malalties infeccioses o ferides obertes, problemes venosos i limfàtics, malalties de vies respiratòries o epilèpsies greus, pertorbacions d’esfínters.

D. NORMATIVA D’ÚS PER ESPAIS ESPORTIUS

SALA DE FITNESS

No se’n permet la utilització als menors de 16 anys.

És obligatori l’ús de roba esportiva (sabatilles, samarreta, pantalons curts, …). No s’hi pot entrar amb xancletes, mullat, el tors nu o vestit del carrer.

Per raons d’higiene és obligatori l’ús de tovallola per col·locar-la entre el cos i els aparells, i per motius d’higiene s’ha d’eixugar la màquina un cop s’ha fet servir.

És obligatori recollir i deixar al seu lloc el material un cop s’ha utilitzat. Es recomana no deixar de cop les màquines de musculació

intentant que les plaques de pes no piquin entre elles. Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre persona està esperant. A les estacions cardiovasculars, si hi ha una persona esperant, el temps màxim d’utilització serà de 20 minuts. Els usuaris han de deixar la fitxa a l’arxivador de les rutines un cop utilitzada. Consulteu tots els dubtes als monitors i seguiu-ne les seves indicacions. La direcció establirà els horaris amb presència de monitor, podent- los modificar de la manera que consideri més convenient.

SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES

No se’n permet la utilització als menors de 16 anys, a excepció de les classes o activitats que estiguin destinades a aquestes edats. És obligatori l’ús de matalàs i tovallola per a la realització d’exercicis a terra. No es permet accedir a la sala amb el mateix calçat de carrer i tampoc passat 15 minuts del començament de l’activitat. Es obligatori dur tovallola i aconsellable portar algun tipus de beguda. És recomana no abandonar la sessió fins que aquesta acabi. S’ha de retornar al seu lloc el material utilitzat durant l’exercici: steps, barres manuelles, etc. És obligatori esperar per entrar a la sala fins que la sessió anterior hagi finalitzat. Els usuaris d’activitats infantils només podran accedir a la instal·lació dins dels horaris establerts per aquestes activitats i acompanyats d’un adult tan a l’hora d’entrada com a l’hora de la sortida. Disposaran d’un vestuari exclusiu per a l’ús de menors immediatament un cop finalitzada l’activitat infantil i durant un temps màxim de 30 minuts. El monitor serà responsable dels nens durant l’activitat infantil després quedarà exempt de tota responsabilitat, essent d’aquesta manera necessària la intervenció del pare, mare o tutor del nen per a la recollida.

SALA DE CICLISME INDOOR

No se’n permet la utilització als menors de 16 anys, a excepció de les classes o activitats que estiguin destinades a aquestes edats. És obligatori l’ús de matalàs i tovallola per realitzar exercicis al terra. No es permet accedir a la sala amb el mateix calçat del carrer i tampoc passats 15 minuts del començament de l’activitat. És obligatori dur tovallola i aconsellable portar algu tipus de beguda. Es recomana no abandonar la sessió fins que aquesta acabi. S’ha de retornar al seu lloc el material utilitzat durant l’exercici. És obligatori esperar per entrar a la sala fins que la sessió anterior hagi finalitzat. En finalitzar la sessió s’ha de deixar la bici sense resistència. En finalitzar la sessió és obligatori netejar la suor de la bicicleta. Les bicicletes d’energy cycling no es reservaran a ningú. Es mantindrà l’ordre d’arribada a la instal·lació i s’haurà d’inscriure a la llista de la recepció una hora abans del començament de la classe. Es podran donar només dues targetes per persona. No es podrà accedir a la sala fins que no estigui present el monitor que impartirà la sessió. En finalitzar la sessió és obligatori netejar la suor de la bicicleta. La sala s’obrirà 10 minuts abans del començament de l’activitat

PISCINA

És obligatori l’ús de banyador, casquet de bany i sabatilles d’aigua amb sola antilliscant. També és obligat desmaquillar-se i dutxar-se abans d’entrar a banyar-se. No es permet córrer per la platja de la piscina i s’han de seguir sempre les indicacions dels socorristes i del personal de la instal·lació. No està permès fumar, menjar ni beure a la platja de la piscina. Els menors de l’edat que estableix la normativa general no podran accedir sols a la instal·lació sense anar acompanyats d’una persona adulta (major de 18 anys). L’edat mínima és de 14 anys. No es permet accedir amb roba o calçat de carrer a la zona de bany, llevat visites puntuals autoritzades per la direcció, i amb protectors específics de calçat. No es permet jugar a la piscina en horaris no establerts per a aquesta finalitat ni la utilització de qualsevol material (pilotes, inflables, …). Està prohibit l’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties infeccioses o que presentin una ferida oberta. Per motius de respecte mediambientals, s’intentarà aprofitar la major llum natural possible i es mantindran els llums apagats durant les hores solars, a excepció de les possibles necessitats que es presentin. No està permès saltar dels trampolins sense supervisió del socorrista o monitor de natació.

E. NORMATIVA ESPAIS COMPLEMENTARIS

NORMATIVAVESTIDORS I DUTXES

La direcció no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre.

Per motius higiènics queda totalment prohibit afaitar-se i depilar-se (a la zona de dutxes) i s’ha de procurar deixar els vestidors en les millors condicions possibles.

Utilitzeu les papereres per dipositar-hi els cabells, envasos buits, papers…

Per motius higiènics us preguem que utilitzeu les xancletes de bany a l’hora de dutxar-vos. Els nens i nenes majors de 6 anys no podran accedir als vestidors dels sexe oposat.

ARMARIETS ROTATIUS

Tots els usuaris disposen d’armariets d’ús puntual amb pany portamonedes, gratuïts, de tipus consigna i d’ús rotatiu que han de quedar lliures a la nit.

A la nit es procedirà a obrir tots els armariets que es trobin tancats i es retirarà la roba i els objectes trobats.

Els objectes trobats en finalitzar el dia es guardaran a recepció.

La clau de l’armariet no es pot treure de la instal·lació, en cas de pèrdua s’haurà d’abonar el preu vigent corresponent a una de nova. Si teniu problemes amb el pany o la clau cal avisar al personal de recepció o manteniment.

Els armariets funciones amb un cadenat de 3 cms de coll curt de la seva propietat.

Per higiene les sabates s’han de guardar protegides amb una bossa de plàstic.

ARMARIETS DE LLOGUER

La instal·lació disposa d’armariets específics de lloguer. Es pagarà una fiança a retornar quan finalitzi el lloguer sempre que es retorni en condicions adequades.

El preu de lloguer trimestral i la devolució del rebut suposa un cost que assumirà l’abonat.

No s’hi poden deixar aliments.

L’usuari és responsable del bon ús i manteniment higiènic de l’armariet.

La neteja de l’armariet la realitzarà el mateix usuari. La pèrdua de la clau suposarà una sanció econòmica. El mal ús de l’armariet és motiu de retirada del lloguer i la no devolució de la fiança.

F. RECOMANACIONS I PAUTES DE COMPORTAMENT ENVERS LA SALUT

És recomanable una revisió mèdica prèvia en el cas que es vulgui iniciar la pràctica d’una activitat esportiva. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugi patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la pràctica esportiva.

EQUIPAMENT QUE CAL PORTAR A LA SALA DE FITNESS I SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES

Pantaló curt, pantaló de xandall o malles. Samarreta ampla, mallot o dessuadora (segons període de l’any), mitjons curts de cotó, sabatilles d’esport i tovallola.

SALA DE CICLISME INDOOR

Culot o pantaló curt, samarreta ampla o mallot, mitjons curts de cotó, sabatilles d’esport amb sola dura o de ciclisme, tovallola i bidonet.

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS

Ser puntual. L’escalfament és molt important per prevenir lesions i preparar l’organisme per a l’exercici físic. Seguir la sessió i els consells del tècnic. Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts. Utilitzar una tovallola per eixugar-se la suor.

G. DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

Les persones usuàries tenen dret a gaudir de la instal·lació en condicions adequades.

Les persones abonades de la instal·lació tenen dret a fer servir les instal·lacions esportives dins l’horari establert, amb pagament previ de la quota corresponent.

A ser tractades amb respecte. Totes les persones usuàries segons la seva condició tenen els mateixos drets socials. No existeixen privilegis o preferències de cap mena, llevat de les excepcions que determini l’Ajuntament.

A ser informades de qualsevol modificació que afecti als drets que tenen contractat com a usuàries.

A ser informades amb antelació, sempre que sigui viable, del tancament (parcial o total) de la instal·lació esportiva per causes esportives, parada tècnica, etc.

A sol·licitar en qualsevol moment aquella informació relacionada amb el seu abonament.

A disposar de fulls de suggeriments i queixes.

A presentar qualsevol reclamació o suggeriment a la direcció tècnica o esportiva de la instal·lació. Tota reclamació o suggeriment haurà de rebre resposta.

H. OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES

Cada persona que utilitzi les instal·lacions de la Piscina Municipal de Montcada es compromet a complir i a respectar la normativa vigent i les instruccions d’ús que hi ha en cada zona.

La direcció es reserva el dret d’admissió en cas d’incompliment , així com de realitzar les modificacions que cregui oportunes en benefici dels usuaris de la instal·lació.

És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats.

Les persones usuàries han de respectar la modalitat o quota a la qual estiguin adscrits.

La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament a les persones usuàries. És convenient que cada persona conegui les seves possibilitats i limitacions abans d’iniciar qualsevol activitat física.

No es poden utilitzar aparells sonors o musicals així com qualsevol actitud que pugui distorsionar la utilització dels espais d’ús comunitari.

Per a la utilització de la instal·lació, la persona usuària té l’obligació de canviar-se el calçat de carrer i de fer servir un calçat exclusiu adequat a l’activitat esportiva, així com d’utilitzar la roba esportiva adient. No es pot fer activitat física amb roba de carrer. No es poden utilitzar les instal·lacions o passejar-hi amb el tors nu a excepció de les zones de bany.

Per accedir a l’interior del recinte és obligatori accedir pels accessos específics i passar la targeta/polsera pel control d’accés. La targeta/polsera és personal i intransferible (el préstec suposarà la baixa del titular), la seva pèrdua en suposarà el pagament de la realització d’una nova.

És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba, ja que no està permès de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació.

BAIXES

En cas de voler donar-se de baixa cal notificar-ho abans del dia 25 del mes en què es presenti la baixa. Aquest tràmit es pot fer per escrit a la recepció de la instal·lació o correu electrònic. La baixa no es pot tramitar per telèfon. La baixa voluntària, o per rebuts retornats pel banc, no representa cap dret en cas d’una nova inscripció. Es té un marge de dos mesos posterior a la baixa per poder retornar el braçalet d’accés en bon estat per obtenir el dipòsit deixat en el moment de la inscripció.

Qualsevol baixa produïda després de la data de cobrament de la taxa no en dóna dret a la devolució.

Es considera baixes temporals aquells períodes de temps en els quals els abonats no podran utilitzar les instal·lacions per un dels motius següents: malaltia, lesions i embaràs (sempre amb justificant mèdic).

Amb la baixa temporal es manté la matrícula i la plaça pagant al mes una reducció de la quota com a quota de manteniment. S’haurà de sol·licitar abans del dia 25 del mes. La duració d’aquesta excedència és indeterminada depenent de la causa que justifica aquest període d’incapacitat (mínim tres mesos).

Els abonats disposaran de la baixa temporal d’estiu per si volen mantenir la matrícula en període d’estiu (juny, juliol o agost) en que no faran ús de la instal·lació per diverses raons. Aquesta excedència serà aplicable a tres, dos mesos, mai a un mes, i un cop transcorregut aquest termini es donarà d’alta automàticament.